Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN (sinds 1 april 2015)

Lies Praet
BTW BE0627716494
Adres: Maretak 434, 9250 Waasmunster

Foto’s gemaakt door Lies Praet kunnen verschijnen op de website en sociale media. Laat het mij op voorhand weten als je dit niet wilt.

Een boeking is definitief na de betaling van de fotoshoot of het voorschot voor een huwelijk, dit is tevens een annulatieverzekering.
Het voorschot wordt niet terugbetaald bij afzegging. Indien een shoot afgezegd wordt wegens onvoorziene omstandigheden kan deze wel binnen de maand opnieuw vastgelegd worden met hetzelfde voorschot.

Het aantal geleverde foto’s kan niet op voorhand worden vastgelegd, dit hangt af van verschillende variabelen zoals de duur van de reportage of shoot.

Online gallerijen met watermerk blijven 4 weken zichtbaar en worden nadien in het archief opgeslagen.
U bent ook zelf verantwoordelijk voor de back-up van de beelden.

Gallerijen in lage resolutie die gedeeld worden zijn voorzien van een logo op de foto. Bij het aankopen van een shoot krijg je een vast aantal beelden gratis, indien er meer gewenst zijn kan je die steeds verder aankopen. De beelden met watermerk mogen niet gebruikt worden buiten deze gallerij, tenzij deze aangekocht worden. De gallerij mag wel gedeeld worden.

Prijzen kunnen op elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op de dag van de boeking, blijft ongewijzigd – ongeacht eventuele prijsstijgingen.

Het fotografisch werk van Lies Praet is onderhevig aan auteursrechten: de foto’s blijven eigendom van de fotograaf. Persoonlijke gebruik is vrij, maar voor commerciële doeleinden moet de klant toestemming vragen en/of een vergoeding geven aan de fotograaf. Gebeurt dit niet, dan worden gerechtelijke stappen ondernomen.

Lies Praet bewerkt alle foto’s in een typische stijl. Eigen of verdere bewerking (met filters bijvoorbeeld) is niet toegestaan. Indien je Lies Praet boekt ga je ermee akkoord dat ze de beelden in haar stijl bewerkt en deze ook zo aflevert en kan er geen andere bewerking gevraagd worden.

Lies Praet levert je de foto’s af in kleur of zwartwit, dit hangt af van haar persoonlijke, artistieke keuze over wat er het beste past bij de foto. Indien jullie toch nog foto’s naar kleur of zwartwit willen laten omzetten kan hier een meerprijs voor gevraagd worden.

Foto’s blijven 2 jaar in het archief voor verwijdering. Vergeet dus zeker ook zelf geen back-up te maken!

Lies Praet is niet verantwoordelijk voor schade bij verzending per post.

Fotoreportages kunnen niet ingekort worden, de afgesproken termijn wordt voldaan. Een shoot verlengen kan wel.

Elke aankoop is bindend: bij aankoop verbindt de klant zich tot de aangeduide artikelen. De bestelling wordt pas klaargemaakt na goedkeuring van het ontwerp en na betaling van het volledige bedrag.

Bij belet of ziekte van de fotograaf op de afgesproken datum voor een huwelijk, neemt een gelijkwaardige fotograaf over met dezelfde stijl. Wanneer er geen vervanging wordt gevonden, krijgt de klant zijn voorschot terugbetaald en wordt hij vergoedt met een gratis minishoot (inclusief digitaal album).

Klanten moeten klachten over de dienstverlening melden binnen de vijf werkdagen na de shoot of levering.

De geleverde prestaties en diensten zijn een inspanningsverbintenis, geen resultaatverbintenis.

Facturen moeten worden betaald binnen de 15 dagen na factuurdatum.
Offertes blijven geldig tot 30 dagen na de offertedatum. Ze zijn vrijblijvend tot de klant ze aanvaardt.

De fotograaf mag een sessie annuleren als de klant niet voldoet aan de gevraagde acties en voorbereiding.

Voor, tijdens of na de fotosessie(s) is de fotograaf niet aansprakelijk voor
schade bij de opdrachtgever;
indirecte schade bij het gevolg van gebruik of diensten;
lichamelijke of materiële schade door bijvoorbeeld vallen, stoten of uitglijden;
verlies en/of beschadiging van eigendommen van de wederpartij.
De fotograaf is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen als foto’s of fotoproducten zijn afgedrukt bij derde partijen.

Lies Praet is niet verantwoordelijk voor vertragingen bij levering.

Lies Praet is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van prints en andere producten die niet via haar webshop besteld worden.

Alleen cadeaubonnen met een handtekening van Lies Praet zijn geldig.
Cadeaubonnen zijn 2 jaar geldig tenzij anders vermeld op de bon.
Bij verlies van cadeaubonnen kan de verkoper niet aansprakelijk gesteld worden.

AUTEURSRECHTEN
De prijzen zijn die die uitdrukkelijk vermeld zijn op de factuur.
In geval van tegenstrijdigheid van inhoud op offerte, levering en factuur gaat het bedrag op factuur voor.

FACTURATIE EN BETALINGEN
De betalingen gebeuren op het rekeningnummer BE71 8917 2407 2169 of via Creative Shelter na toezending van factuur en voor levering van de beelden.

Bedragen zijn verschuldigd binnen de 15 dagen na factuurdatum

Bij laattijdige betaling van een factuur verliest de opdrachtgever het voordeel van de betalingstermijn met betrekking tot alle openstaande facturen, die ook onmiddellijk opeisbaar worden evenals de daarop betrekking hebbende factuurinteresten en het schadebeding.

Bij niet of laattijdige betaling houdt Lies Praet zich het recht om alle verdere prestatie op te schorten tot volledige betaling van het nog openstaande factuurbedrag bekomen is.

Van rechtswege, en zonder enige aanmaning, zijn verwijlintresten van 12 % per jaar verschuldigd op het saldo van de factuur vanaf de vervaldag tot datum van de volledige betaling.

Bij toepassing van art. 1139, 1147 en 1152 van het Burgerlijk Wetboek zal na het verlopen van de betalingstermijn het onbetaalde bedrag van de factuur van rechtswege, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is, vermeerderd worden met 10%, met een minimum van 50 euro ten titel van contractuele forfaitaire schadevergoeding.

Voor alle betwistingen en geschillen inzake de onderhavige factuur behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van het Vredegerecht te Lokeren en de Ondernemingsrechtbank te Gent.

UITVOERING OPDRACHT
Lies Praet zal de opdracht uitvoeren in overeenstemming met deze algemene voorwaarden
Lies Praet bepaalt autonoom de wijze waarop de verleende opdracht (die in samenspraak is met de opdrachtgever tot stand kwam) uitgevoerd wordt.
Lies Praet heeft het recht om de opdracht geheel of gedeeltelijk, zonder kennisgeving en tegen kostprijs, te laten verrichten door derden.

SPECIFIEKE VOORWAARDEN: INTELLECTUEEL EIGENDOM
De content is bescherm door auteursrecht
Lies Praet kan middels een overdracht van auteursrechten of door middel van een tijdelijk gebruiksrecht , een licentie verlenen op haar auteursrechtelijke vermogensrechten.
De overdracht van auteursrechten verleent het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende wijze te exploiteren:
– Het recht om het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek in elke context en voor alle uitingen.
– Het recht het werk te bewerken of wijzigen in elke context en voor alle uitingen.
– Zonder enige beperking van tijd
Het verlenen van een tijdelijke gebruiksrecht biedt het recht aan de opdrachtgever om in het kader van zijn activiteiten deze vermogensrechten op volgende vlak te exploiteren:
– Het recht het werk te verspreiden en meedelen aan het publiek voor de specifieke context en uitingen zoals overeengekomen tussen Lies Praet en de opdrachtgever.
Lies Praet behoudt het recht om het werk te gebruiken als voorbeeld of ter promotie van eigen diensten

TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN
Het Belgische recht is van toepassing op deze overeenkomsten.
Alle geschillen die zouden voortvloeien uit de uitvoering van de overeenkomsten en alle betwistingen omtrent de interpretatie van de overeenkomst dienen voorgelegd te worden aan de rechtbank van het arrondissement Gent. Onmogelijk wordt, hetzij mogelijk mits wijziging van contractvoorwaarden.

Laatste aanpassing 10/03/2023